-Τμήματα ενήλικων για όλα τα επίπεδα (προετοιμασία διπλωμάτων, διεύρυνση  γνώσεων,  πανεπιστημιακές σπουδές )
-Τμήματα εξάσκησης προφορικού και γραπτού λογου
- Γαλλικά για επαγγελματίες (νομικά επαγγέλματα ,ιατρικά επαγγέλματα ,επιχειρήσεις, τουριστικά και ξενοδοχειακά επαγγέλματα )